Adatvédelmi szabályzat

 

Adatvédelmi tájékoztató a www.titronic.hu honlap használata során megvalósuló adatkezelésekről.

A Titronic Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint jelen tájékoztatóval és folyamatleírással nyújt tájékoztatást a www.titronic.hu honlap használata során megvalósuló valamennyi adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről. Az adott folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

Adatkezelő adatai:  Titronic Kft., 6500 Baja, Dózsa György út 52., (cégjegyzék száma: 03-09-111215, Adószáma: 13181464-2-03)  www.titronic.hu, info(kukac)titronic.hu, +3679421000,

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Pestuka Tibor, info(kukac)titronic.hu, +3679951950

Adatkezelés szabályai

1., A szabályzat hatálya: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Titronic Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) által működtetett weboldal teljes működésére, a weboldallal kapcsolatba kerülő felhasználóra, minden vele jogviszonyban álló személyre (a továbbiakban együtt: Érintettek), valamint minden általa alkalmazott informatikai eszközre és szoftverre.

A tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal. Az adatkezelő kijelenti, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést, személyes adatot kizárólag a GDPR 6. cikkébe foglalt jogalapokkal kezel.

2., Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2020. március 1. napjától visszavonásig tart. Az Adatkezelő intézkedik a mindenkor hatályos Szabályzat weboldalon történő folyamatos elérhetőségéről.

3., Értelmező rendelkezések

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az adatkezelő kezelésében lévő személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi személyes adat minőségét, amíg belőle az érintett azonosított vagy azonosítható. Az adatkezelő akkor tekint egy adatot személyes adatnak, amennyiben rendelkezik azzal a technikai feltétellel, amelynek segítségével képes az adatból azonosítani az érintettet.

Az adatkezelő kijelenti, hogy csak úgy folytat adatkezelést, hogy az minden szakaszában megfelel a célnak.

Az adatkezelő a tájékoztató nyilvánosságra hozatalával közli Önnel, azaz az adatkezelés érintettjével az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, a GDPR 13. cikkében meghatározott tényeket. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő munkaszervezési, fizikai, informatikai és jogosultságkezelési eszközökkel gondoskodik arról, hogy illetéktelen személyek a személyes adatokat ne ismerhessék meg, az adatkezelő munkatársai kötelesek az adatkezelés során megismert személyes adatokat titokként megőrizni.

4., Az érintettek jogainak érvényesítése

Az adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.
 • Az adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulhat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5., A Titronic Kft. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

A minden adatkezelésre irányadó közös szabályok

Az adatokat az adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja. Minden adatkezeléssel kapcsolatosan a 4. pontban részletezett érintetti jogérvényesítési és jogorvoslati jogok illetik meg az adatkezelés érintettjét.

5.1., A honlap adatkezelése, cookie-kezelés

A   honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. A honlap bizonyos része ún. “sütiket” használ, hogy biztosítsa a regisztrációs eljárás integritását, segítsen személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani és az Ön érdeklődésének megfelelő tartalmat eljuttatni Önhöz. A „süti” személyi azonosítóként működik, rögzítve az Ön preferenciáit és korábban megadott adatait, így az Ön böngészési ideje csökken és a honlap használata leegyszerűsödik az Ön számára. A sütik egyedileg Önhöz rendeltek és csak az az internet szerver tudja leolvasni azokat, amelyiktől a süti származik. Ha kívánja, Ön beállíthatja böngészőjét úgy, hogy ne támogassa a sütiket (privát böngészés). Ha ezt teszi, esetleg nem élvezheti a honlap vagy más, Ön által meglátogatott honlap bizonyos hasznos jellemzőit.

5.2., Regisztráció a honlapra

A honlapot minden honlaplátogató jogosult személyazonosítás nélkül használni. Az adatkezelő biztosítja annak lehetőségét, hogy az egyszerűbb ügyintézés és személyre szabott tartalmak elérése érdekében a honlaplátogató regisztrálhasson a honlapon.

A regisztrált felhasználók adatait az adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján kezeli a hozzájárulás visszavonásáig, azaz addig, ameddig az érintett nem kéri adatai törlését, felhasználói fiókjának megszüntetését.

 • adatkezelés célja: a kapcsolatfelvétel és elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele
 • adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pont szerinti az érintett hozzájárulása
 • adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, azaz a felhasználói fiók felhasználó általi törléséig.

5.3., Hírlevél üzemeltetése

A Titronic Kft. kapcsolattartás céljából hírlevelet üzemeltet – ezen keresztül tájékoztatva az érdeklődőket az aktualitásokról és minden releváns információról. A hírlevélre természetes személy neve és e-mail címe megadásával, az adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel. Minden kiküldött hírlevélben szerepel közvetlen leiratkozási lehetőség, amely az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának minősül. A hírlevelet kizárólag olyan e-mail címre küldi meg a Titronic Kft., amely e-mail címet az érintett feliratkoztatta a Titronic Kft. hírlevél-listájára.

 • adatkezelés célja: az érdeklődőkkel való kapcsolattartás hírlevél útján
 • adatkezelés jogalapja: a feliratkozás, azaz a GDPR 6. cikk (1) a) pont szerinti az érintett hozzájárulása
 • adattárolás határideje: a hírlevélről történő leiratkozásig

5.4., Nyereményjátékok szervezés

A Titronic Kft. esetenként nyereményjátékokat is szervez, amelyek során az érintettek megadhatják a nyereményre pályázva adataikat.  A nyereményjáték céljából kezelt adatokat az adatkezelő nyereményjáték lezárultával törli (kivétel ezalól a nyertes adatai, amelyet adózási jogi céllal külön jogszabályban meghatározott ideig tárol) a nyereményjáték célú adatbázisból.

 • adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése és lebonyolítása
 • adatkezelés jogalapja: a nyereményjátékra való jelentkezéssel a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
 • adattárolás határideje: a sorsolásig

6., Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadóak.